Managed IT Support - Complete IT Helpdesk and IT Support in Thailand

IT Support & Helpdesk
บริการดูแล IT ระดับองค์กร โดยผู้ชำนาญการตามลักษณะงานหลายระดับ ลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ
NAS/File Server & Permissions
จัดการระบบ File Server ดูแลความปลอดภัยและการเข้าใช้งานข้อมูล การสำรองข้อมูล และการ Restore
Server & Network Setup
บริการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุงระบบ Network ในองค์กร ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless, LAN
Backup Data / Cloud Backup
บริการติดตั้งระบบ Backup ข้อมูลทุกรูปแบบ Cloud, AWS, Server และ NAS ตามมาตรฐาน IT Audit
Book Appointment

IT doesn't need to be frustrating

ThaiPCsupport provides all the tech services you need with the patience and competence you deserve.
Business IT Support

We have the experience and skills to supply your business technology.

IT Helpdesk Service

Our help desk is staffed by local support technicians who can start working on your technology problem as soon as you call.

Remote Support

We leverage remote support technology that enables us to connect to your client computers directly and work on a problem.

Onsite Support

When a problem comes up that cannot be fixed remotely, our staff comes onsite to your office to provide IT support.

Security

Security is at the forefront of everything we do. We apply a defense in depth strategy to protecting your IT envoirnment and pair that with policy.

Backup & Disaster Recovery

We work with you to creatr a comprehensive backup plan that specifically addresses your business requirments.

Nas & File Sharing

Setting up file permission on site or cloud with users in Office based in Company Policy

Hardware Repairs & Upgrades

Your system and software are only as good as the hardware they run on. We'll make sure of that.

Network Administration

We manage and monitor the firewalls, routers, switches, and networked devices in your ofice to ensure reliable network connectivity, 24/7/365

Office & Cloud Administration

We work with you to create a comprehensive backup plan that specifically addresses your business requirements.

Antivirus Protection

Included with our IT support service we provide an enterprise class antivirus protection for all your computer endpoints.

Cloud Email

We can set up an online exchange email system or manage/upgrade your own to optimize office and remote communication.

Assess your business potentials and find opportunities for bigger success

IT Annual Maintance Contract visits   
Daily / Weekly / Monthly visits    
IT Helpdesk (Part time / Full time)    
PC / Laptop / Server Maintainace    
Antivirus and Spyware Check    
Firewall Setup and Maintance    
IT Support Thailand
   Activity Reports
   VPN & Load Balancing Setup
   IT Consultanting
   Backup Solution
   NAS & File Sharing
   Quick Emergency Support

Frequently Asked Questions

Thai PC Support specializes in providing computer services and products to small businesses and home users. We have a unique company structure aimed at giving our customers the best and most flexible service offering available in the industry. Not only will we visit you at your home or business premises but we can also provide instant support using our remote technology.

Our services range from one-off support and repairs, to specialist IT solutions and on-going service contracts. Our products range from entire office systems with networked servers to small items such as memory and cables.

We recognize that you want your technology to “just work”, enabling you or your business to benefit from its use rather than worrying about the technical detail. Our entire service is based on this premise. We will take total responsibility for the smooth running of your computer(s), so you don’t have to.

The more specific reasons why you should choose us are too numerous to list here but to find out more click here if you are a business user or if you are a home user click here.

Thai PC Support offers a comprehensive range of services for small businesses and home users. In brief these services include:

 • Troubleshooting & Repairs
 • Upgrades
 • Software Installation & Set-up
 • Service Contracts o New PC Set-up
 • Preventative Maintenance
 • Broadband Installation
 • Networking o Internet & Virus protection
 • Data Backup & Recovery
 • Independent Consultancy and Advice
 • Hardware Recommendation & Supply
 • VoIP (Free Internet Phone Calls)

For more information see our Products and Services section.

Yes. We pride ourselves in offering the best computer products and services to ALL home computer users. Whether you’re a home working professional or you use your PC for pleasure and internet banking/shopping, we will be happy to assist you.

Yes. We provide a range of products and services specifically for small businesses. These include one-off emergency support, on-going service contracts, computer system checks, in addition to design, installation and configuration of complete office systems.

Also, unlike most computer service companies, The PC Support Group does not service the whole business market; we only work with small companies (typically less than 100 users), which means that you will never get that feeling that you are getting second class treatment while bigger customers are serviced. You will always get the personal and flexible service you need and desire.

We know how small businesses work and we know what matters to them… fast efficient service and value for money. Consequently our entire offering is built around these requirements. Just take a look at our Testimonials to see what some of our existing client’s think of us.

You’ve got nothing to lose by giving us a call on +66 65 008 8330 to see how we can help you get the most from your computer systems. For more information on how we can help and support small businesses, see our business services section.

Yes. We offer a range of service agreements designed to accommodate the needs of everyone from the single PC casual home user to the small business running a server and number of networked PC’s. They all provide access to a phone help line, instant remote response, a number of inclusive on-site visits (depending on the level you choose) and none of them tie you in for a set period. Starting at under 1000 bath per month they offer exceptional value for money and give you total peace of mind.

Yes. You can either call us when you need us or you can take out one of our service agreements which include an annual check as part of the service. For more information follow this link for Home User Service Agreements and this one for Business Service Agreements.

Provided your PC meets a certain basic minimum standard (see our Terms & Conditions for details) then we will be happy to support it. Generally, if a computer isn’t to our minimum standard then it should be replaced as replacement parts will be hard to find and the software that runs on it will no longer be supported by the manufacturer. If this is the case then we can provide you with advice on the perfect new system to meet your requirements. We will never try to sell you something you don’t need!

Yes. All of our engineers can offer you advice on products and then deliver them to your home or business. Basically we can provide everything you could possibly need for your home or office computer set-up! And what’s even better is that we can provide you with a complete “no hassle” package including installation, set-up and on-going support.

Yes. Not only will we upgrade your computer but, if you like, we will assess your current computer’s specification against your needs, recommend the perfect upgrade, provide all the necessary parts and perform the entire installation and set-up. What more could you want?

We accept cash, cheques plus credit, debit card and paypal payments.

We can provide our Instant Remote Support service wherever you are in the world so your location isn’t important. For on-site support we operate at various locations throughout the UK and we are adding new engineers in new locations every month. To find out if we operate in your local area just give us a call on +66 65 008 8330 or complete the Contact Us form or simply send us an e-mail to support@thaipcsupport.com.

Connect with us Now ...

Reach out to us and our Thai or International team will reach out to you within an hour.

Reach out now!

(+66) 65 008 8330

Start the collaboration with us while figuring out the best solution based on your needs.